کارا رو بخونید…امتیازاتونو جمع کنید و بگید…اگر زیر ۴۰ شد یعنی زندگی نکردی…یه فکری به حال خودت بکن. (ترجمه ). ١. ایشیمبالا داشتن. ٢. سیگار کشیدن. ٣. مست شدن. ۴. ماچیدن جنس مخالف. ۵. ماچیدن جنس موافق. ۶. شاشیدن در استخر. ٧. اخراج موقت شدن در دانشگاه. ٨. دعواى مشت و لگدى/گیس و گیس کشى کردن. ٩. چیزى دزدین. ١٠. مواد مخدر استفاده کردن. ١١. عاشق شدن. ١٢. گریه کردن. ١٣. شکست عشقى خوردن. ١۴. بازداشت شدن. ١۵. عشق بازى در ملاءعام.

 

کارا رو بخونید…امتیازاتونو جمع کنید و بگید…اگر زیر ۴۰ شد یعنی زندگی نکردی…یه فکری به حال خودت بکن

 

امتیازتون چنده بروبچ؟ - تصویر 1

 

 

 

(ترجمه )
١. ایشیمبالا داشتن
٢. سیگار کشیدن
٣. مست شدن
۴. ماچیدن جنس مخالف
۵. ماچیدن جنس موافق
۶. شاشیدن در استخر
٧. اخراج موقت شدن در دانشگاه
٨. دعواى مشت و لگدى/گیس و گیس کشى کردن
٩. چیزى دزدین
١٠. مواد مخدر استفاده کردن
١١. عاشق شدن
١٢. گریه کردن
١٣. شکست عشقى خوردن
١۴. بازداشت شدن
١۵. عشق بازى در ملاءعام

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه