۱-پانکراس. ۲-آزمایش پاپ اسمیر. ۳-فولیکول تیروئید. ۴-روده. ۵-گرههای لنفاوی. ۶-غده بزاقی زیر گوش/بناگوش. ۷-قسمتی از روده. ۸-برونشیت. ۹- ریه.

تصاویر خیره کننده از سلول های بدن در زیر میکروسکوپ

 

۱-پانکراس

۲-آزمایش پاپ اسمیر

۳-فولیکول تیروئید

۴-روده

۵-گرههای لنفاوی

۶-غده بزاقی زیر گوش/بناگوش

۷-قسمتی از روده

۸-برونشیت

۹- ریه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه