دوشواری های زبان فارسی !

برای صداهای کاملا مشابه، حروف مختلف داریم.
برای این صدا ۲ تا حرف داریم: ت، ط
برای این  ۲ تا: هـ، ح
برای این  ۲ تا: ق، غ
برای این  ۲ تا: ء، ع
برای این  ۳ تا: ث، س، ص
و برای این  ۴ تا: ز، ذ، ض، ظ
 
 
 
دوشواری های زبان فارسی ! - تصویر 1
 
 
 
این یعنی:
«شپش» را نمیشود غلط نوشت
«دوغ» را میشود ۱ جور غلط نوشت
«غلط» را میشود ۳ جور غلط نوشت
«دست» را میشود ۵ جور غلط نوشت
«اینترنت» را میشود ۷ جور غلط نوشت
«سزاوار» را میشود ۱۱ جور غلط نوشت
«زلزله» را میشود ۱۵ جور غلط نوشت
«ستیز» را میشود ۲۳ جور غلط نوشت
«احتضار» را میشود ۳۱ جور غلط نوشت
«استحقاق» را میشود ۹۵ جور غلط نوشت
و «اهتزاز» را میشود ۱۲۷ جور غلط نوشت!
 
 
 
واغئن چتوری شد کح ماحا طونصطیم دیکطح یاد بگیریم!؟
 
 
 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه