در زمانهای گذشته نیز افراد ترفندهای جالبی برای تغییر و غیرواقعی جلوه دادن عکس به کار میگرفتند. البته این اقدام در حال حاضر با وجود ترم افزارهای گوناگون به راحتی امکان پذیر است ولی طراحی این 8 عکس دستکاری قبل از پیدایش فتوشاپ واقعا بی نظیر است!.

در زمانهای گذشته نیز افراد ترفندهای جالبی برای تغییر و غیرواقعی جلوه دادن عکس به کار میگرفتند.البته این اقدام در حال حاضر با وجود ترم افزارهای گوناگون به راحتی امکان پذیر است ولی طراحی این 8 عکس دستکاری قبل از پیدایش فتوشاپ واقعا بی نظیر است!


.

8 عکس دستکاری شده قبل از پیدایش فتوشاپ8 عکس دستکاری شده قبل از پیدایش فتوشاپ8 عکس دستکاری شده قبل از پیدایش فتوشاپ8 عکس دستکاری شده قبل از پیدایش فتوشاپ8 عکس دستکاری شده قبل از پیدایش فتوشاپ8 عکس دستکاری شده قبل از پیدایش فتوشاپ8 عکس دستکاری شده قبل از پیدایش فتوشاپ


.
8 عکس دستکاری شده قبل از پیدایش فتوشاپ


 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه