فداکاری از جنس پدر

آنچه برای پونس 18 ساله اتفاق افتاده، هر روز در جای-جای جهان اتفاق افتاده و می افتد. یونس که از فلج مغزی رنج می برد، دوست داشت زیبایی های ایالت خود را ببیند. و پدرش او را سه مایل با چرخ حمل کرد تا بتواند پارک ملی ایالت یوتا را از نزدیک ببیند.
فداکاری از جنس پدر
 
 
 

عجیب نیست، اما زیباست: نمایش و اثبات عشق پدر به پسر!

 

 

 

فداکاری از جنس پدر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه