سالهاست مسابقات ملکه زیبایی در جهان شناخته شده هستند. اما این رویداد کمتر زمانی در میان روستاییان و قبایل دیده میشود. ولی قبایل Wodaabe، ساکن در سرزمین نیجر که قبایلی کوچ نشین هستند چنین رویدادی را هر ساله جشن میگیرند. در این جشن کار و زحمت به مدت یک روز تعطیل میشود و زنان شرکت کننده به رقابت با هم می پردازند و در صورت دلخواه می توانند برای خود شوهری پیدا کنند. زیبایی زنان در این قبایل با زیبایی صورت، قد بلند و برازنده، لباس های شکیل، روشنایی چشم ها و لبخند های زیبا ، ارزیابی می شود. ال ...

سالهاست مسابقات ملکه زیبایی در جهان شناخته شده هستند. اما این رویداد کمتر زمانی در میان روستاییان و قبایل دیده میشود. ولی قبایل Wodaabe، ساکن در سرزمین نیجر که قبایلی کوچ نشین هستند چنین رویدادی را هر ساله جشن میگیرند. در این جشن کار و زحمت به مدت یک روز تعطیل میشود و زنان شرکت کننده به رقابت با هم می پردازند و در صورت دلخواه می توانند برای خود شوهری پیدا کنند. زیبایی زنان در این قبایل با زیبایی صورت، قد بلند و برازنده، لباس های شکیل، روشنایی چشم ها و لبخند های زیبا ، ارزیابی می شود. البته مردان قبیله هم در این جشن آرایش می کنند و به رژه های نظامی یا قدرت نمایی می پردازند.

 


 

 

فستیوال ملکه زیبایی کوچ نشینان آفریقایی - تصویر 1

 

 

فستیوال ملکه زیبایی کوچ نشینان آفریقایی - تصویر 2

 

فستیوال ملکه زیبایی کوچ نشینان آفریقایی - تصویر 3

فستیوال ملکه زیبایی کوچ نشینان آفریقایی - تصویر 4

 

 

فستیوال ملکه زیبایی کوچ نشینان آفریقایی - تصویر 5

 

 

فستیوال ملکه زیبایی کوچ نشینان آفریقایی - تصویر 6

 

 

فستیوال ملکه زیبایی کوچ نشینان آفریقایی - تصویر 7

فستیوال ملکه زیبایی کوچ نشینان آفریقایی - تصویر 8

 

 

فستیوال ملکه زیبایی کوچ نشینان آفریقایی - تصویر 9

 

 

فستیوال ملکه زیبایی کوچ نشینان آفریقایی - تصویر 10

 

فستیوال ملکه زیبایی کوچ نشینان آفریقایی - تصویر 11

 

فستیوال ملکه زیبایی کوچ نشینان آفریقایی - تصویر 12

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه