میشل زی هر روز بیش از ۲ ساعت را برا تهیه صبحانه برای همسر خود اختصاص میدهد. میشل میگوید گاهی مردم به من میگویند که تو دیوانه ای ولی من هر روز از خواب بلند میشوم و تمام سعی خود را به کار میگیرم تا بهترین و زیباترین صبحانه را برای همسرم مارک تهیه کنم. میشل اضافه میکند که در این ۲سال حتی یک روز هم نشده که برای مارک صبحانه خاص درست نکند…صبحانه های میشل همیشه متفاوت است!.

 

 

 

Image result for Michael Zee

 

میشل زی هر روز بیش از ۲ ساعت را برا تهیه صبحانه برای همسر خود اختصاص میدهد.میشل میگوید گاهی مردم به من میگویند که تو دیوانه ای ولی من هر روز از خواب بلند میشوم و تمام سعی خود را به کار میگیرم تا بهترین و زیباترین صبحانه را برای همسرم مارک تهیه کنم.میشل اضافه میکند که در این ۲سال حتی یک روز هم نشده که برای مارک صبحانه خاص درست نکند…صبحانه های میشل همیشه متفاوت است!


Symmetrical Breakfasts

Symmetrical Breakfasts

Symmetrical Breakfasts

 

Symmetrical Breakfasts

 

Symmetrical Breakfasts

Symmetrical Breakfasts

 

Symmetrical Breakfasts

Symmetrical Breakfasts

Symmetrical Breakfasts

 

Symmetrical Breakfasts

Symmetrical Breakfasts

 

Symmetrical Breakfasts

 

Symmetrical Breakfasts

 

Symmetrical Breakfasts

 

Symmetrical Breakfasts

 

Image result for Michael Zee

Image result for Michael Zee

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه