مسابقات مـردان جـان سخـت ۲۰۱۳ در انگلیس !!. از سال ۱۹۸۷ مسابقه ای بنام Tough Guy یا مرد جان سخت در انگلیس برگزار می شود. در این مسابقه یک روزه افراد با گذراندن ۲۵ مرحله سخت عبور از موانع پر از گل و لای با هم مسابقه می دهند. محل مسابقه در پرتون در استافورد شایر بوده و در منطقه ای به مساحت ۶۰۰ جریب برگزار می شود. در پایان ژانویه و در فصل زمستان البته مسابقه در طول مسیری ۱۲ کیلومتری برگزار می شود که هیجان خاص خود را دارد. شرکت کننده باید ۱۶ سال به بالا باشد و بسیاری از مردم از سایر نقاط جهان د ...

مسابقات مـردان جـان سخـت ۲۰۱۳ در انگلیس !!

از سال ۱۹۸۷ مسابقه ای بنام Tough Guy یا مرد جان سخت در انگلیس برگزار می شود. در این مسابقه یک روزه افراد با گذراندن ۲۵ مرحله سخت عبور از موانع پر از گل و لای با هم مسابقه می دهند.محل مسابقه در پرتون در استافورد شایر بوده و در منطقه ای به مساحت ۶۰۰ جریب برگزار می شود.در پایان ژانویه و در فصل زمستان البته مسابقه در طول مسیری ۱۲ کیلومتری برگزار می شود که هیجان خاص خود را دارد.

شرکت کننده باید ۱۶ سال به بالا باشد و بسیاری از مردم از سایر نقاط جهان در این مسابقات شرکت می کنند.

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

KamyaB.Ir | کمیاب‌ترین های وب فارسی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه